GDPR ochrana osobních údajů


Svým podpisem uděluji dobrovolně a svobodně správci, společnosti Novestra, s.r.o., se sídlem Nové Strašecí, Komenského nám. 110 PSČ 271 01, IČ: 01747533 (s.Novestra) souhlas se zpracováním mých následujících osobních údajů:

• jméno, příjmení, adresa bydliště, email, telefon, pohlaví, případně název společnosti,IČO,DIČ jakož i
• elektronických a jiných údajů o mých nákupních zvyklostech

(dále jen „rozsah poskytnutých údajů“) ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“), a od 25. 5. 2018 ve smyslu čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“), a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu, příp. do doby ukončení členství v klubu NoveStra odhlášením dle čl. 5 Všeobecných pravidel zákaznického klubu nebo ukončení činnosti tohoto klubu.

Beru na vědomí, že:

• mám právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování nebo svůj souhlas mohu kdykoliv písemně odvolat, a to písemně na adresu sídla s. Novestra, zasláním e-mailu na adresu info@novestra.cz,
• mám právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti tomuto zpracování, včetně profilování, v rozsahu, v němž souvisí s konkrétní formou přímého marketingu, a to kterýmkoli ze způsobů uvedených v předchozím bodě,
• Novestra osobní údaje zlikviduje také, jakmile pomine účel, pro který byly mé osobní údaje zpracovány,
• mám právo na přenositelnost poskytovaných údajů a podat stížnost u dozorového úřadu,
• nemám povinnost osobní údaje s.Novestra poskytnout, přičemž, pokud tak neučiním, nebude to pro mne mít žádné právní následky.

Společnost Novestra jako správce zpracovává osobní údaje v rozsahu poskytovaných údajů za účelem:

• zařazení do databáze členů s.Novestra klubu,
• účasti ve věrnostním programu zákazníků s.Novestra,
• účasti na markentingových a společenských akcích s.Novestra,
• nabízení obchodu nebo služeb společnosti s.Novestra,
• provádění marketingových průzkumů a vyhodnocování chování členů s.NoveStra klubu nebo jiných forem personifikace,
• zasílání obchodních sdělení, a to poštou, e-mailem či jinou formou elektronické komunikace.

Beru na vědomí, že mé osobní údaje nejsou společností s.NoveStra předávány k dalšímu zpracování žádné jiné společnosti. V případě, že v době zpracování osobních údajů dojde ke změně zpracovatele, bude informace o novém/nových zpracovateli/zpracovatelích uvedena na webových stránkách s.Novestra http://www.novestra.cz . Osobní údaje budou zpřístupněny zpracovatelům pouze na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů a dále v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené zvláštními právními předpisy. Beru na vědomí, že ostatní zpracovatelé již nepodléhají dalšímu souhlasu.

Souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou v rozsahu poskytnutých údajů zpracovávány manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické formě, a to vlastními zaměstnanci správce nebo zpracovatele. Dále jsem srozuměn(a) s tím, že mé osobní údaje mohou být zpřístupněny v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené Zákonem, Nařízením nebo zvláštními právními předpisy.

Souhlasím s tím, že mohu být pomocí e-mailu informován(a) o klubových aktivitách s.Novestra klubu. Svým podpisem stvrzuji, že na mé přihlášce jsou správné údaje a že jsem se dostatečně seznámil(a) se zněním svého souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytovaného s.Novestra, který považuji za srozumitelný a jasný